Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:graph:gas_consumption

Celková spotřeba plynu

Slouží k zobrazení informace o spotřebě plynu ve vybraném časovém období.

Časový interval grafu

Graf může být vykreslený pro den, měsíc a rok. Denní graf obsahuje 24 vzorků pro každou veličinu. Měsíční a roční interval zobrazují vždy jeden vzorek pro každou veličinu a zobrazený den. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které má být vykreslený graf.

tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

  • Od datum prvního dne intervalu
  • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
  • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
  • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
  • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Časový interval grafu

Spotřeba plynu

Spotřeba plynu je zobrazena světle modrou barvou. Jednotky (m3) jsou zobrazené na levé straně grafu.


Zdroj informací o spotřebě plynu. Pokud je více plynoměrů, je možné zvolit buď zobrazení informací o spotřebě plynu z vybraného plynoměru nebo ze všech plynoměrů najednou.

sim/portal/graph/gas_consumption.txt · Poslední úprava: 2014/12/10 09:19 autor: ondra

Nástroje pro stránku