Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:graph:total_supply_and_consumption

Celková dodávka a odběr

Slouží k zobrazení dodané a odebrané energie.

Graf zobrazíte prostřednictvím tlačítka na stránce Měsíční výkaz-podporovaná výroba (v menu Výkazy a faktury)

Časový interval grafu

Graf může být vykreslený pro den, měsíc a rok. Denní graf obsahuje 24 vzorků pro každou veličinu. Měsíční a roční interval zobrazují vždy jeden vzorek pro každou veličinu a zobrazený den. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které má být vykreslený graf.

tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

  • Od datum prvního dne intervalu
  • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
  • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
  • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
  • Rok (např. 2013, 2014…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.Celková dodávka a odběr

Hodnoty v grafu pocházejí z Vašeho čtyřkvadrantního elektroměru. Jsou automaticky načteny ze systému operátora trhu.

Pokud máte více výrobních zdrojů, nejdříve zvolte, pro jaký výrobní zdroj chcete zobrazit graf.

Zelenými sloupci je zobrazená energie dodaná ze sítě.
Červenými sloupci je zobrazená energie odebraná ze sítě.

Jednotky (kWh) jsou zobrazené na levé straně grafu.
Interval zvoleného období, pro které je graf vykreslen, je pod grafem.Tímto tlačítkem se dostanete z náhledu grafu zpět na stránku Přehledu výkazů.

sim/portal/graph/total_supply_and_consumption.txt · Poslední úprava: 2014/12/10 10:30 autor: ondra