Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:prehledy:prehled_vyroby

Přehled


Přehled slouží k získání souhrnných informací o Vaší elektrárně.


V tomto menu jsou přehledně zobrazeny všechny důležité údaje o monitorovaných zařízeních. Pokud je některé v alarmovém stavu (nefunguje správně nebo překračuje povolené hodnoty), je barevně zvýrazněno:


Oranžové zvýraznění nastává okamžitě při překročení povolených mezí. Pokud je u daného senzoru nastaveno odeslání hlášení (e-mail, SMS) nebo ukládání do historie alarmů, považuje se tento stav po vypršení „zpoždění alarmu senzorů“ za poplach a dojde k červenému zvýraznění a odeslání zprávy uživateli a/nebo uložení záznamu do historie alarmů.

Příslušná nastavení senzorů, prodlevy před vyhlášením poplachu a způsoby informování uživatele jsou popsány v kapitole Senzory a alarmy.

Výroba energie, Výnosy

Tato pole zobrazují dnešní a celkovou výrobu v kWh a dnešní a celkový výnos v Kč. Výpočet výnosů se provádí pouze orientačně: vynásobením vyrobených kWh x aktuální cena Zeleného bonusu (nebo Povinného výkupu). Nastavení těchto cen je třeba provést v menu Nastavení/Vstupy a čítače, popsaném v kapitole Vstupy a čítače.

Dodávka, Odběr

Pro zobrazení dodávky a odběru musí být k Solar Monitoru připojeno měřidlo (např. GreenBonO). Dále musí být v menu Vstupy a čítače nastaveno čítání odběru a dodávky z měřidla.

Senzory

V tomto poli jsou vypsány všechny nalezené senzory a jejich aktuální hodnoty. Čtení senzorů se provádí každou vteřinu. Senzory je možno libovolně pojmenovat a nastavit jejich povolené hodnoty v menu Nastavení systému/Senzory a alarmy, viz kapitola Senzory a alarmy.

Stavy vstupů a výstupů

Zde jsou zobrazeny aktuální stavy dvou binárních vstupů a jednoho relé výstupu jednotky Solar Monitor. Každý vstup má dva stavy: Spojen nebo Rozpojen. Tyto vstupy lze použít pro připojení libovolného zařízení s kontaktní signalizací stavu - například bleskojistka, čidlo pohybu, dveřní senzor, optická závora nebo výstup ze zabezpečovacího zařízení.

Rozlišovací schopnost vstupů je 100 milisekund.

Popis zapojení vstupů a nastavení jejich chování je v kapitole Digitální vstupy a výstupy.

Pokud je připojen modul SM2-AD či modul SM2-DI, zobrazují se zde i aktuální stavy vstupů a výstupů těchto modulů.

Informace ze zařízení

Zde jsou zobrazeny všechny správně připojené a nastavené střídače, MPPT trackery, baterie, měřidla jejich stav, aktuální režim, výkon a teplota. Tyto údaje jsou čteny přímo ze zařízení. Hodnoty jsou vyčítány každou vteřinu.

Někteří výrobci neudávají všechny parametry (např. teplota)

sim/manual/prehledy/prehled_vyroby.txt · Poslední úprava: 2018/06/14 13:38 autor: ondra

Nástroje pro stránku